Cat People Tanssikoulun oppilaan opas

1. ILMOITTAUTUMINEN TUNNEILLE

Tanssikoulun tunneille ilmoittaudutaan Eepos-järjestelmän kautta. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.catpeople.fi

Kaikkiin tanssikoulun ryhmiin on ilmoittauduttava etukäteen.

Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen on sitova kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Syksyllä ilmoittaudutaan koko lukuvuodeksi. Keväällä ilmoittaudutaan ryhmissä vapautuville paikoille tai uusiin ryhmiin.

Ilmoittautumisen tehtyään asiakas hyväksyy, että lasku tanssitunnista erääntyy maksettavaksi ja maksua ei palauteta, mikäli oppilas haluaa lopettaa kesken kauden.

Alle 18-vuotiaan lapsen ilmoittautuminen tulee olla huoltajan tekemä.

1.1 Ilmoittautumismaksu ja kokeileminen

Jokainen perusopetuksen asiakas maksaa ilmoittautumisen yhteydessä 20€ ilmoittautumismaksun. Tämä maksu kattaa oppilaan kirjaamisen oppilasrekisteriin sekä kahden ensimmäisen viikon aikana käydyt kokeilukerrat niillä tunneilla, joille oppilas on ilmoittautunut. Oppilas voi ilmoittautua kokeilemaan useampaa erimittaista tuntia samalla 20€ ilmoittautumismaksulla. Ilmoittautumismaksua ei palauteta.

Jos asiakas on ilmoittautunut lastentanssin tunneille (lastentanssi 3-5v ryhmät) ilmoittautumismaksu on 10€ ja kattaa ensimmäisen kokeilukerran.

Huom! Ilmoittautuminen ryhmiin ja paikan varaus astuu voimaan vasta kun ilmoittautumismaksu on maksettu!

Jos oppilas ei kahden viikon jälkeen halua jatkaa valitsemassaan ryhmässä, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen toimisto@kuopiontanssistudio.fi.
Mikäli oppilaspaikkaa ei peruta kirjallisesti, lukukausimaksu laskutetaan normaalisti.

Jos oppilas haluaa jäädä valitsemiinsa ryhmiin, 20€ ilmoittautumismaksu vähennetään sen lukukauden lukukausimaksun loppusummasta, jolloin ilmoittautuminen on tehty.

Jos oppilas osallistuu vaan osaan tunneista joille hän on ilmoittautunut, pitää muutoksista ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen toimisto@kuopiontanssistudio.fi 14vrk:n kuluessa kokeilun aloittamisesta.

Tuntivalinnat tehdään kauden kahden ensimmäisen viikon kuluessa.

2. LUKUKAUSIMAKSU

Tanssikoulun lukuvuosi jakaantuu syys- ja kevätlukukauteen. Lukukausien kesto on keskimäärin 14-16 viikkoa. Tämän lisäksi lukukauteen kuuluu joulu- ja kevätnäytös, joka järjestetään vuosittain.

Lukukausimaksu määrittyy valittujen viikkotuntien yhteenlasketun keston mukaan. Esimerkiksi jos oppilas valitsee kaksi 60min viikkotuntia, on lukukausimaksu 120min/vko.

Laskutus tapahtuu joko sähköpostilaskulla tai kirjeitse. Laskutustapa valitaan ilmoittautumisen yhteydessä. Asiakas vastaa itse sähköpostiosoitteen toimivuudesta ja roskapostisuodattimen tarkistamisesta laskujen varalta.

Huomioithan, että sähköpostiin tuleva lasku tulee avata kokonaan, että järjestelmä tunnistaa sen saapuneeksi perille. Muussa tapauksessa järjestelmä lähettää automaattisia muistutuksia, vaikka lasku olisi jo maksettu.

Oppilasmaksu tulee suorittaa eräpäivään mennessä. Maksumuistutuksesta peritään laskutuslisä ja viivästyskorko. Mikäli oppilasmaksua ei ole suoritettu, on Cat People Tanssikoululla oikeus evätä oppilaan osallistuminen opetukseen.

2.1 Erissä maksaminen

Lukukausimaksun voi jakaa eriin ilmoittautumista tehtäessä. Eriä voi olla maksimissaan neljä. Eriin jakamisesta peritään pieni lisämaksu. Asiakkaan tulee kuitenkin huomioida, että erissä maksaminen edellyttää maksujen hoitamista eräpäivien puitteissa. Mikäli asiakas on toistuvasti myöhässä maksujen suorittamisessa, voidaan asiakkaalta evätä oikeus erissä maksamiseen.

2.2 Maksaminen kertamaksulla

Kertamaksu-mahdollisuus koskee vain tiettyjä tunteja. Nämä tunnit ovat:

Lastentanssi 3-4v. 10€/krt
Lastentanssi 5-6v. 10€/krt

Kertamaksut laskutetaan erikseen kauden päätteeksi ja niistäkin vähennetään maksettu ilmoittautumismaksu.

2.3 Muut maksutavat

Tanssikoulun tunteja voi maksaa myös työnantajan myöntämillä liikuntaetuseteleillä. Tanssikoulu hyväksyy seuraavat setelit/maksutavat:

Smartum liikunta ja kulttuuriseteli
E-passi
Edenred mobiilimaksu

Nämä maksutavat ovat siis asiakkaan henkilökohtaisia. Niillä ei voi maksaa lapsen harrastusta. Niitä ei myöskään voida hyvittää, mikäli tunneilla käyminen keskeytyy. Jos asiakas haluaa käyttää näitä maksutapoja, vaihtoehto valitaan ilmoittautumisen yhteydessä.

3. TUNTIEN TOTEUTUMINEN

Tanssikoulu määrittelee vuosittain ryhmiin kannattavuusrajan, jonka perusteella ryhmä perustetaan. Kannattavuusraja on n. 8 – 10 oppilasta.

Mikäli oppilas on ilmoittautunut sellaiseen ryhmään, joka ei ala, ilmoittautumismaksu palautetaan. Tämä sääntö pätee siinä tapauksessa, että yhtään tuntia ei ole ryhmälle pidetty.

Joskus joudumme yhdistämään ryhmiä kannattavuusrajan saavuttamiseksi. Jos yhdistämisen takia tunnin ajankohta muuttuu sellaiseksi, että se ei ole asiakkaalle sopiva, tunnille osallistumisen voi perua. Peruminen tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen toimisto@kuopiontanssistudio.fi viikon kuluessa ryhmien yhdistämisestä.

3.1 Poissaolot ja tuntien korvaaminen

Tanssioppilaiden tulee välttää turhia poissaoloja tanssitunneilta. Poissaolot vaikuttavat opinnoissa etenemiseen sekä koko ryhmän toimintaan silloin kun esityksiä harjoitellaan. Jos kuitenkin joudut olemaan poissa, tulee poissaolosta ilmoittaa ryhmän opettajalle. Opettajien sähköpostisoitteet löytyvät Opettajat-sivulta.
Kun poissaolosta on ilmoitettu asianmukaisesti, voi tunnin korvata jollakin vastaavan tasoisella/pituisella tunnilla saman lukukauden kuluessa. Seuraavan lukukauden puolelle siirtyvistä korvauskerroista tulee sopia erikseen.
Jos oppilaalle kertyy poissaoloja yli kolmasosa tuntien kokonaismäärästä, voi opettaja harkintansa mukaan päättää, voiko kyseinen oppilas osallistua oppilasnäytös-esitykseen.

3.2 Loma-ajat ja päivät, jolloin opetusta ei järjestetä

Tanssikoulun toimintavuoteen sisältyy seuraavat loma-ajat, jolloin opetusta ei järjestetä:

Syysloma : viikko 42
Joululoma : riippuu lukukauden aloitusajasta, ilmoitetaan vuosittain erikseen
Hiihtoloma: viikko 10
Pyhäpäivinä, jotka ovat lakisääteisiä vapaapäiviä, ei tunteja pidetä:
Pyhäinpäivä (marraskuun ensimmäinen lauantai)
Itsenäisyyspäivä 6.12
Loppiainen 6.1.
Pääsiäinen
Vappu 1.5
Helatorstai

Näille päiville sattuvia tanssitunteja ei pääsääntöisesti korvata erikseen. Joskus poikkeustapauksessa voidaan yksittäisen ryhmän kanssa sopia tunti pidettäväksi em. päivinä tai menetetty tunti korvattavaksi, mikäli samalle ryhmälle on osunut useampi pyhäpäivästä aiheutunut tuntimenetys.

3.3 Muutokset tuntivalinnoissa

Mikäli oppilas haluaa vaihtaa ryhmää, hänen täytyy ensisijaisesti keskustella asiasta ryhmän opettajan kanssa. Tasolta toiselle siirtymisestä päättää aina opettaja! Kesken lukukauden ei lajia suositella vaihdettavaksi, vaan muutos lajivalintaan tehdään aina lukukauden vaihtuessa. Jos ryhmämuutos tapahtuu kesken lukuvuoden, täytyy oppilaan ilmoittaa muutoksesta toimistoon toimisto@kuopiontanssistudio.fi, jotta oppilasrekisteri ja laskutus pysyvät ajan tasalla.

3.4 Oppilaspaikan irtisanominen

Jos oppilas haluaa omasta halustaan lopettaa kesken kauden, ei oppilasmaksua palauteta. Myös lukukausimaksun maksamattomat erät maksetaan eräpäivään mennessä. Tunneilla lopettamisesta tulee aina ilmoittaa tunnin opettajalle ja toimistoon osoitteeseen toimisto@kuopiontanssistudio.fi.

Mikäli oppilas haluaa lopettaa syyskauden loppuun, tulee oppilaspaikka irtisanoa kirjallisesti 15.12. mennessä. Irtisanomisilmoituksen lähetetään osoitteeseen toimisto@kuopiontanssistudio.fi . Irtisanominen määräaikaan mennessä on äärimmäisen tärkeää, jotta koululla tiedetään, mihin ryhmiin voidaan keväällä ottaa uusia oppilaita. Mikäli oppilaspaikkaa ei irtisanota asianmukaisesti, koulu laskuttaa asiakkaalta 50€ peruutusmaksun.

3.5 Lukukausimaksun hyvittäminen sairastapauksessa

Jos oppilas sairastuu/loukkaa itsensä kesken lukukauden siinä määrin,ettei voi jatkaa tanssitunneilla, voidaan jäljellä olevan kauden osuus lukukausimaksusta palauttaa lääkärintodistusta vastaan. Lääkärintodistus tulee toimittaa 14vrk:n kuluessa tapaturman sattumisesta,

3.6 Vakuutus

Tanssikoulun oppilaita ei vakuuteta tanssikoulun toimesta. Suosittelemme vanhempia sisällyttämään oppilaan harrastamisen perheen vakuutuksiin.

3.7 Opetuksen estyminen

Mikäli opetusta ei pystytä järjestämään tanssikoulusta riippumattomista syistä (force majeure, esim. tiloissa tapahtunut vahinko, viranomaismääräys, kulkutauti tms.) ja este jatkuu 15vrk tai enemmän, tanssikoululla on oikeus antaa opetusta etäopetuksena. Tällöin oppilasmaksut peritään normaalisti.

Jos yllä mainittu este kestää enintään 14vrk, voi oppilas korvata pitämättä jääneet tunnit tanssikoulun muilla tunneilla.

3.8 Osallistuminen etäopetukseen

Mikäli oppilaalla ei ole valmiuksia osallistua etäopetukseen, siitä tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä. Tällöin oppilaalla on oikeus korvata etäopetusjaksoa vastaavat tunnit kontaktiopetuksessa myöhempänä ajankohtana.

4. TODISTUKSET

Oppilas saa pyydettäessä todistuksen opinnoista. Toimitusaika on yksi viikko. Laajan oppimäärän perus- ja syventävien opintojen todistukset jaetaan erikseen lukuvuoden lopussa.

5. TIEDOTTAMINEN

Cat People Tanssikoulun toiminnasta tiedotetaan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, koulun ilmoitustaululla, sähköpostitse sekä oppilaille jaettavilla tiedotteilla.
Tuntiperuutustapauksissa tiedotetaan ensi-sijaisesti sähköpostilla ja tekstiviestillä. Asiakas on itse vastuussa omien yhteystietojensa ajantasaisuudesta koulun rekistereissä.

6. UNOHDETUT TAVARAT

Cat People Tanssikoulu ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista. Arvotavarat tulee säilyttää lukituissa kaapeissa tai ottaa mukaan tunnille, ei jättää pukuhuoneeseen.

7. KUVIEN KÄYTTÖ

Cat People Tanssikoulu kuvaa oppilaita tanssitunneilla, esityksissä ja katselmuksissa. Cat People Tanssikoululla on oikeus käyttää kuvamateriaalia opetustarkoituksessa, markkinoinnissa sekä verkkosivuilla. Oppilaiden nimiä ei julkaista ja oppilaat esitetään kuvissa aina myönteisessä valossa.