Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kuopion Tanssistudio Oy
Puijonkatu 23, 4krs, 70100 Kuopio
Puh: 050 571 8187
elina@kuopiontanssistudio.fi
www.catpeopleshowtanssijat.fi
 

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Rehtori Elina Turpeinen
 

3. Rekisterin yhteyshenkilö(T)

Elina Turpeinen
Puh: 050 571 8187
elina@kuopiontanssistudio.fi
 

4. Rekisterin nimi

Cat People Showtanssijat oppilasrekisteri
 

5. Keskeinen lainsäädäntö

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, 6 artikla 1 b-kohta laki taiteen perusopetuksesta 633/1998
 

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Oppilasrekisterin käyttötarkoitus on oppilassuhteen hoitaminen.

Henkilötietoja käsitellään opintojen suorittamisen rekisteröintiin, tiedotukseen, laskutukseen, tapahtumiin ilmoittautumiseen, yhteydenpitoon, markkinointiin, raportointiin ja muihin oppilasasiointiin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja niiden mahdollistamiseksi.
 

7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn perusteena on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Alle 18-vuotiaiden oppilaiden osalta sopimuksen tekee huoltaja.
 

8. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisällön muodostavat rekisteröidyn ja/tai hänen huoltajansa yhteystiedot

oppilaan osoite, puhelinnumero ja sähköpostisoite
ala-ikäisten oppilaiden osalta myös huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Lisäksi tietosisällön muodostavat oppilaan
syntymäaika
äidinkieli
oppilashistoria ja oppilasarviointitiedot
opetuksen ja tapahtumien kannalta tarpeelliset tiedot
oppilasmaksutiedot ja maksusuoritukset
vapaaoppilaspaikkapäätökset
osallistujan ruoka-aine-allergiat tapahtumien osalta.
Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua Rekisterinpitäjän toimintaan osallistumista koskevaan Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.
 

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai alle 18-vuotiaan osalta huoltajalta.

Tietoja oppimäärän suorittamisesta sekä oppilaan saamasta arvioinnista saadaan opettajilta ja tietoja maksusuoritusten tilanteesta taloushallinnon tietokannasta.
 

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman tai opintoihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Säilytysajat vaihtelevat tietoryhmittäin.
 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen käsittelijät

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja.

Muulle henkilökunnalle tietoja luovutetaan rajoitetusti.

Rekisteristä saatuja henkilötietoja säilytetään huolellisesti ja henkilötietojen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajat (oppilasrekisteri, ilmoittautumisjärjestelmä, tilitoimiston talouspalvelut ja perintätoimiston perintäpalvelut) toteuttavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se osallistuu Rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjä velvoittaa palveluntarjoajia huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.
 

12. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Markkinointiluvan antaneiden tietoja voidaan käyttää oppilaitoksen sisäiseen markkinointiviestintään.

Tilastollisia tietoja saatetaan anonyymisti luovuttaa esim. valtion, kaupungin/kunnan sekä Suomen tanssioppilaitosten liiton (STOPP ry) tilastollisiin vuosiraportteihin.
 

13. Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 

14. Rekisteröidyn oikeudet (Tietosuojaseloste)

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisesti allekirjoitettuna Rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
pyytää tietyissä tilanteissa häntä koskevien henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista
niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Peruutus tehdään kirjallisesti Rekisterinpitäjälle
kieltää milloin tahansa häntä koskevien tietojen käsitteleminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä osoitteeseen elina@kuopiontanssistudio.com
tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.
 

15. Ilmoitusvelvollisuus

Mahdollisessa tietovuototilanteessa Rekisterinpitäjä ilmoittaa 72 tunnin sisällä asiasta tietosuojaviranomaiselle sekä asianomaisille tietovuodon kohteille.